Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

 

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

 

Zasady udzielania pomocy mtaerialnej o charkaterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko określa uchwała Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r. nr 208/IV/2005 w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uszniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko", zmieniona uchwałą Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2011 r. nr 78/VI/2011.

​Aktualne wnioski do pobrania:

http://www.klodzko.naszops.pl/okres-zasilkowy-2017-2018/wnioski-do-pobrania/stypendia-socjalne-1

Uchwała Nr 208/IV/2005

Rady Gminy w Kłodzku

z dnia 10 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko.

 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t. j. Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281, poz.2781.

Rada Gminy uchwala:

 

§ 1

 

Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko:

 

 

„I  Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy

 

§ 1

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

- stypendium szkolne,

- zasiłek szkolny.

 

§ 2

 

Uprawnieni do otrzymania stypendium szkolnego są:

1)      uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

2)      wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3)      uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4)      słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

§ 3

 

 1. stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,  zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

 

 

§ 4

 

Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 2, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

 

II. Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

§ 5

 

 1. Formami stypendium szkolnego są:

 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

 

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4) świadczenia pieniężne, jeżeli wójt uzna, że udzielenie stypendium w formie, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formach, o której mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3), udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1)-3), nie jest celowe.

 

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

 

§ 6

 

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczową

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

 

III. Tryby i sposoby przyznawania oraz wstrzymywania i cofania  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

§ 7

 

 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Wójt może upoważnić imiennie pracownika gminnej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej

     o charakterze socjalnym. Upoważniony pracownik nie może być

     zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.

 

 

 

§ 8

 

 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1)   wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2)   wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2.

2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

 

§ 9

 

1.Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

 

1)   imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

 

2)   miejsce zamieszkania ucznia,

 

3)   rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny), oraz pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,

 

4)   dane uzasadniające przyznanie świadczenia.

 

2.   Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

 

3.   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy na dziennik podawczy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

4.   Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Urzędzie Gminy na dziennik podawczy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

5.   W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

 

§ 10

 

1.   Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wójt powołuje komisję stypendialną.

 

2.   Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala wójt w odrębnym zarządzeniu.

 

 

 

 

§ 11

 

1.   Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

2.   Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

3.   Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

4.   Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

5.   Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, wójt może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

 

§ 12

 

1.   Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie.

 

 

IV. Wysokość stypendium oraz okresy i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

§ 13

 

1.   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

 

2.   Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o których mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

 

3.   Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

 

4.   Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

 

5.   Wysokośc zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

6.   Wójt  ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 3 i 4 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2, innymi okolicznościami, o których mowa w § 2, wykorzystując opinię komisji stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.

 

7.   Wójt opracuje szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny oraz okoliczności, o których mowa w § 2, którymi będzie kierowała się komisja stypendialna przy opiniowaniu wniosków.

 

8.   Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku. Zasady, o których mowa w pkt 7, mogą być pomocniczo stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego przez komisję stypendialną.

 

§ 14

 

1.   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

 

2.   Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.

 

3.   Zasiłek szkolny przyznany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

 

 

§ 15

 

1.   Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa § 5 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

 

2.   Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów zaakceptowane przez szkoły.

 

3.   Pomoc materialna w formie, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 2-3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej, zostaną uregulowane w odrębnym zarządzeniu wójta.

 

4.   Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie urzędu lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

 

 

V. Przepisy przejściowe

 

§ 16

 

1.   Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium na zasadach określonym w niniejszym regulaminie, można składać w terminie do 28 lutego 2005 r.

 

2.   Stypendium szkolne na wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od 1 stycznia 2005 r.

 

3.   W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony.

 

§ 17

 

1.   Wnioski dotyczące uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko, przekazuje się do Urzędu Gminy w Kłodzku ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko lub do dyrektora jednostki oświatowej na terenie Gminy Kłodzko.”

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała nr 78/VI/2011

Utworzono dnia 29.08.2017, 10:03

w sprawie zmiany uchwały nr 208/IV/2005 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lutego 2005 r.

Uchwała nr 208/IV/2005

Utworzono dnia 29.08.2017, 09:59

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko.

 

Gmina Kłodzko

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny